Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia średniowiecze język Żydzi miasto budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel rozwój ksiądz nauka muzyka semen antyk przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes region skarby kino wspomnienia turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba Nysa PRL Poznań życie kopalnia zakon przestępstwo usługi emigracja Unia Europejska dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Bielsko-Biała Sosnowiec dwór wizerunek II wojna światowa biskup przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse historia kultury matematyka informacja fizyka obóz Opolszczyzna plastyka logistyka UE gwara sport naród Rudy ciało lwów pałac gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka hagiografia energetyka cenzura opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia historia sztuki książka dyskurs reportaż demografia słowianie katastrofa pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Chorzów Zabrze duchowieństwo środowisko język niemiecki wiara Białoruś cesarz archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie język polski stara fotografia Kaszuby podróże gospodarka prawo karne legenda Góra Św. Anny powieść islam mechanika Monachium Świdnica Francja rynek barok Prezydent sentencje Strzelce Opolskie kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria procesy stres gazeta zamek slawistyka integracja łacina regionalizm kolej Wielkopolska kartografia Żyd polszczyzna modernizm Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia Galicja hutnictwo USA dom powstania śląskie geologia atlas sanacja mapa Gombrowicz sanktuarium protestantyzm energia Rej uniwersytet pomoc społeczna Polacy cesarstwo metalurgia handel Ameryka służba fotografia artystyczna informatyka projektowanie twórczość miłość 1939 artysta XX wiek Jan tekst projekt Będzin dramat konserwacja Chorwacja mieszkańcy materiałoznawstwo apteka identyfikacja inżynieria materiałowa Nietzsche kronika muzealnictwo Włochy farmacja inwestycje Wilno komunikowanie bank firma język angielski nazizm wino szkice Rybnik kara kryzys granice strategie prawo europejskie XX w. powstania III Rzesza mediacja urbanizacja szczęście XIX wiek antologia Anglia okupacja zachowanie ludzie Hegel Krapkowice pożar konflikt osadnictwo powódź frazeologia konsumpcja modelowanie flora konkurencyjność propaganda Izrael mniejszość księstwo metodologia jedzenie zabytek Indie praktyka ikona pracownik socjalny jubileusz esej Odra W zwierzęta Siewierz gimnazjum fauna Gdańsk organizacja przemoc przedszkole public relations Prusy myśli Słowacja pogrzeb postępowanie Wittgenstein dyplomacja hermeneutyka ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor więziennictwo Jura przepisy psychologia rozwojowa produkt Wielka Brytania Chiny język rosyjski ryzyko pamiętnik rzecznik ochrona środowiska metropolia system problematyka król kalendarz pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI katolicyzm transformacja pacjent chrześcijaństwo Ruda Śląska kicz klient komiks Księstwo Raciborskie Hitler osobowość Polonia dusza monografia karne symbol poradnik plan lęk Mikołów hobby aksjologia ikonografia zawód Fabian Birkowski kształcenie Gleiwitz feminizm Conrad humanizm wybory psychika woda kodeks anglistyka infrastruktura pradzieje AZP zwyczaje terroryzm socrealizm Romowie kolekcjonerstwo gotyk Japonia kapitał politologia jaskinia historia literatury kościół katolicki korupcja topografia Kant sacrum DNA granica migracja psychologia osobowości autonomia papież Miłosz Bydgoszcz Habermas biblioteka święty Białoszewski mit genetyka biologia broń interpretacje wody dokumenty fałszerstwo analiza leksyka semantyka POLONISTYKA złote franciszkanie książę Łambinowice Piłsudski epoka brązu wieś etniczność polski postępowanie administracyjne Grodków rasa etymologia rzeka socjalizacja ołtarz katedra przesladowania globalizacja industrializacja Matejko lotnictwo endecja Italia pocztówka podręcznik gmina autyzm Ślązacy album Jasna Góra Hiszpania grodziska medioznawstwo prawa człowieka powstanie śląskie święci akwaforta patologia mieszkalnictwo linoryt Kapuściński mowy Normanowie Olkusz Słowacki konflikty 1945 Szczepański czasopisma Księstwo Cieszyńskie frazeologizmy obraz okultyzm biogram praca socjalna Śląski dziennikarz architektura drewniana Ślązaczka wysiedlenia instytucje Potocki przeszłość odpowiedzialność nowy jork rzemiosło Żywiec kapituła informacja publiczna erotyka arcydzieła ewangelicy powstanie kardynał zbrodnia produkcja zabory kodeks postępowania administracy militaria metafizyka podróż duszpasterstwo Piastowie ADHD chór Habsburgowie Lewin Brzeski prawoznawstwo gotowanie jezuici obszar chronionego krajobrazu

Szukaj

Prawne problemy samorządu terytorialnego Tom II

Prawne problemy samorządu terytorialnego Tom II

redakcja naukowa Bolesław Maciej Ćwiertniak

wyd. 2013 r., stron 216, przypisy, miękka oprawa, format ok. 25,5 cm x 18 cm

Opracowanie pod patronatem : POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W KATOWICACH Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych

Więcej szczegółów


34,00 zł

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 other products in the same category:

Z Wprowadzenia :

Prezentujemy Państwu kolejny tom opracowania. „Prawne proble­my samorządu terytorialnego", wydanego nakładem Oficyny Wydawniczej „Humanitas" w Sosnowcu. Tom I książki obejmował wskazane niżej części.
W części I, zatytułowanej „Ustrój samorządu terytorialnego", znalazły się opracowania dotyczące: zasady pomocniczości jako konstytucyjnej zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego (M. Borski), początków nowoczesnego ustroju administracji lokalnej we Francji (P. Dobosz), kierunków zmian ustroju jednostek samorządu w Polsce (P. Chmielnicki), samodziel­ności ustrojowej samorządu terytorialnego (D. Dąbek), statusu jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu przed sądem powszechnym (J. Jagoda), zespolenia administracji na poszczególnych szczeblach samorzą­du (K. Bandarzewski), determinant sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego (K. Chochowski).
Część II tomu I poświęcona była wybranym zagadnieniom wyborów samorządowych. Obejmowała ona rozdziały: dotyczące kwot w wyborach samorządowych w Polsce na tle regulacji europejskich (M. Półtorak), problemów praw osób niepełnosprawnych w związku z głosowaniem w wybo­rach samorządowych (M. Stych).
O odroczeniu terminu wyborów uzupeł­niających do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego pisała natomiast M. Gurdek.
Najobszerniejsza, III część, obejmowała zagadnienia zadań samo­rządu terytorialnego oraz nadzoru nad ich realizacją.
W części tej znalazły się opracowania/rozdziały dotyczące: roli samorządu terytorialnego w ak­tywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (A. Barczyński), prawno-administracyjnych uwarunkowań ochrony lasów (E. Nowacka), zadań gmin w zakresie pomocy społecznej (S. Nitecki), lokalnego i ponadlokalnego zna­czenia inwestycji celu publicznego (I. Niżnik-Dobosz), pozycji ustrojowej i funkcji powiatowych komisji bezpieczeństwa i porządku (P. Mączyński).
Kolejne rozdziały tej części dotyczyły realizacji zadań gospodarczych: administracyjno-prawnych instrumentów wspomagania przedsiębiorczości ko­munalnej (L. Zacharko), realizacji przez gminę zadań publiczno-prawnych poprzez spółki prawa handlowego (A. Jezierska, M. Górski), ekonomicz­nych i prawnych aspektów realizacji polityki spójności przez samorząd terytorialny (A. Mercik). Ostatnie dwa rozdziały tej części dotyczyły pro­blematyki procedur nadzoru nad działalnością organów samorządu teryto­rialnego. Wyłączenie członka zarządu powiatu od udziału w postępowaniu administracyjnym na podstawie ustawy o drogach publicznych omówił R. Suwaj, zaś obowiązek przedkładania aktów organów jednostek samorządu terytorialnego organom nadzoru zaprezentowała R. Płaszowska.

W niniejszym tomie natomiast znajdą się opracowania kolejnych autorów. Część I tomu II, zatytułowana „Koordynacja, współpraca i part­nerstwo w działalności jednostek samorządu terytorialnego", zawiera opra­cowania poświęcone ogólnym problemom koordynacji i współdziałania w administracji (M. Mączyński), wykonywaniu zadań publicznych przez organizacje samorządowe (B. Dolnicki), partnerstwu administracji publicznej z organizacjami samorządowymi (M. Grewiński) oraz współpracy zagranicz­nej i transgranicznej polskich samorządów terytorialnych (S. Malarski).
Część II tomu II zatytułowana została „Zatrudnianie pracowników samorządowych". Otwierają rozdział łączący wątki historyczne z uwagami do dyskusji o koncepcji prawa urzędniczego (S. Płażek). Porównanie ustaw o pracownikach samorządowych z 1990 i 2008 roku zawiera rozdział „Dwie ustawy o pracownikach samorządowych" (mojego autorstwa).
Określone zaś elementy obecnego statusu pracowników samorządowych omawiają szczegółowo autorzy dwóch kolejnych rozdziałów poświęconych służbie przygotowawczej w samorządzie terytorialnym (B. Przywora) oraz pojęciu funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa (G. Krawiec).

Tom II książki kończą dwa rozdziały zgrupowane w część III: „Media lokalne a samorząd terytorialny", nawiązujące do roli mediów lokalnych jako kreatora podmiotowości obywatelskiej (B. Nierenberg) oraz promocji regionu w działaniach marketingowych jednostek samorządu terytorial­nego na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego (M. Kaczmarczyk, A. Kaczor).
Zawarte w nich wątki uzupełniają prowadzoną wcześniej analizę instytucji prawnych o problemy dotyczące odbioru i promocji funkcjonowania instytucji samorządu terytorialnego w ocenie społeczności lokalnych (wyraża­nych poprzez media lokalne).

Jak wskazywałem wcześniej we Wprowadzeniu do tomu I, prezen­towana dwutomowa książka jest opracowaniem zbiorowym, akcentują­cym zainteresowania naukowe problematyką samorządową dość licznej grupy autorów, w większości specjalistów z zakresu prawa samorządowe­go, prawa administracyjnego, prawa urzędniczego i prawa pracy, a także specjalistów innych dziedzin, m.in. w zakresie funduszy europejskich czy medioznawstwa. Nie ma ona jednak charakteru dzieła wspólnego.
Auto­rzy omawiają instytucje i problemy, które uznają za istotne i aktualne dla problematyki samorządu terytorialnego, prezentując własne poglądy i oce­ny. Wyrazić mogę nadzieję, iż owa różnorodność poglądów i ocen stanowić będzie dodatkowy walor prezentowanej książki. W tym miejscu chciałbym ponownie podziękować Autorom, zwłaszcza reprezentującym inne ośrodki naukowe, którzy wraz z pracownikami Wyższej Szkoły Humanitas prezen­tują swe opracowania w ramach niniejszego tomu.
Szczególne podziękowania kieruję też do Oficyny Wydawniczej „Hu­manitas" oraz Władz Wyższej Szkoły Humanitas za podjęcie się trudu wy­dania niniejszej monografii zbiorowej. Tą drogą składam również podziękowania dla Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, a także Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych tegoż Oddziału za pa­tronat merytoryczny nad powołaną wcześniej konferencją naukową „Ad­ministracja samorządowa — tradycje i wyzwania dla Polski" oraz niniejszą publikacją.
Odrębne, szczególne podziękowania kieruję ponownie pod adresem Pana prof. dr. hab. Stanisława Pieprznego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego) za podjęcie się trudu recenzji wydawniczej tak obszernego opracowania oraz szczegółowe i życzliwe uwagi merytorycz­ne zawarte w recenzji, które w istotny sposób wpłynęły na zawartość pre­zentowanej książki.

Mam nadzieję, iż pozycja ta spotka się z życzliwym zainteresowa­niem różnych grup Czytelników.

Bolesław Maciej Ćwiertniak. Sosnowiec, 15 marca 2013 r.


SPIS TREŚCI :

Wprowadzenie

Część I. Koordynacja, współpraca i partnerstwo w działaniach jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 1. Marek Mączyński — Koordynacja i współdziałanie w administracji
Rozdział 2. Bogdan Dolnicki — Wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
Rozdział 3. Mirosław Grewiński — Partnerstwo administracji publicznej z organizacjami samorządowymi
Rozdział 4. Stanisław Malarski — Wybrane problemy współpracy polskich samorządów terytorialnych z partnerami krajowymi i zagranicznymi oraz współpracy transgranicznej

Część II. Zatrudnianie pracowników samorządowych

Rozdział 5. Stefan Płażek — Wybrane uwagi z historii regulacji zatrudnienia w samorządzie terytorialnym w Polsce na użytek dyskusji o koncepcji prawa urzędniczego
Rozdział 6. Bolesław Maciej Ćwiertniak — Dwie ustawy o pracownikach samorządowych
Rozdział 7. Bogusław Przywora — Służba przygotowawcza w samorządzie terytorialnym - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda
Rozdział 8. Grzegorz Krawiec — Pojęcie funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Część III. Media lokalne a samorząd terytorialny

Rozdział 9. Bogusław Nierenberg — Media lokalne jako kreator podmiotowości obywatelskiej
Rozdział 10. Michał Kaczmarczyk, Arkadiusz Kaczor — Promocja regionu w działaniach marketingowych jednostek samorządu terytorialnego w Zagłębiu Dąbrowskim

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj