Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia Katowice muzeum malarstwo pedagogika policja fotografia zarządzanie literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia dzieje język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja parafia przyroda geografia Rosja komunikacja grafika rodzina wychowanie Cieszyn słownik ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć nauczyciel rozwój ksiądz wystawa nauka muzyka semen przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka antyk Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet Judaica BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo młodzież badania teatr choroba Zaolzie sąd poezja ustrój teoria pocztówki szkolnictwo region biznes kino wspomnienia turystyka etyka planowanie antropologia proza skarby krajobraz proces synagoga folklor rzeźba Nysa PRL Poznań życie kopalnia zakon przestępstwo usługi Unia Europejska emigracja dziedzictwo zdrowie telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń radio władza Warszawa szlachta samorząd nauczanie las kulturoznawstwo kościoły oświata Sosnowiec dwór wizerunek II wojna światowa biskup przedsiębiorstwo rysunek miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi Bielsko-Biała transport więzienie plastyka dydaktyka tożsamość przestępczość uczeń Litwa finanse kultura łużycka historia kultury informacja matematyka obóz fizyka Opolszczyzna UE logistyka gwara sport naród ciało Rudy lwów pałac rozwój przestrzenny gender Konstytucja hagiografia energetyka cenzura opieka ekonomika Księstwo Opolskie rewitalizacja filologia książka historia sztuki Zagłębie Dąbrowskie demografia stara fotografia dyskurs słowianie katastrofa duchowieństwo środowisko Zabrze język niemiecki wiara cesarz Białoruś archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja reportaż Kaszuby podróże gospodarka język polski prawo karne legenda powieść islam sztuka nieprofesjonalna Pszczyna mechanika Świdnica Chorzów Francja Prezydent rynek sentencje barok Strzelce Opolskie prawosławie narodowość księga kryminalistyka wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria fotografia artystyczna inzynieria gazeta stres procesy slawistyka integracja kartografia artysta łacina 1939 Wielkopolska kolej regionalizm Żyd polszczyzna pielgrzymka modernizm Cesarstwo Rzymskie Będzin diecezja historiografia hutnictwo Galicja USA dom geologia sanacja atlas mapa powstania śląskie Gombrowicz energia Rej protestantyzm Polacy pomoc społeczna uniwersytet neolit cesarstwo metalurgia handel służba informatyka zamek Ameryka projektowanie twórczość W miłość Góra Św. Anny XX wiek tekst Monachium Jan projekt dramat mieszkańcy Chorwacja identyfikacja materiałoznawstwo inżynieria materiałowa apteka konserwacja Nietzsche kronika Włochy inwestycje farmacja bank Wilno firma wino szkice język angielski Rybnik Odra kara kryzys granice strategie Siewierz prawo europejskie XX w. mediacja urbanizacja szczęście antologia XIX wiek Anglia okupacja ludzie pożar Hegel Krapkowice powódź osadnictwo konflikt frazeologia muzealnictwo modelowanie konsumpcja komunikowanie flora konkurencyjność sanktuarium nazizm metodologia mniejszość propaganda Izrael księstwo jedzenie praktyka zabytek Indie esej jubileusz pracownik socjalny zwierzęta fauna gimnazjum powstania Gdańsk III Rzesza przemoc przedszkole organizacja public relations myśli Prusy zachowanie Słowacja postępowanie dyplomacja hermeneutyka Wittgenstein pogrzeb ryby prawo cywilne 1914 psychologia osobowości granica wielokulturowość kompozytor przepisy Jura więziennictwo produkt Wielka Brytania Chiny ryzyko ochrona środowiska pamiętnik system metropolia problematyka król kalendarz narkotyki Niemodlin epoka brązu ROSYJSKI Piłsudski pisarz transformacja postępowanie administracyjne klient pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm Polonia dusza osobowość przesladowania Księstwo Raciborskie rzeka socjalizacja karne monografia symbol plan lęk poradnik gmina Fabian Birkowski Italia podręcznik aksjologia feminizm Conrad humanizm kształcenie autyzm psychika woda grodziska medioznawstwo album infrastruktura anglistyka prawa człowieka kodeks zwyczaje socrealizm terroryzm Romowie politologia kapitał Japonia gotyk topografia kościół katolicki korupcja Kant sacrum historia literatury migracja psychologia rozwojowa autonomia papież DNA biblioteka rzecznik Bydgoszcz Miłosz Habermas święty Białoszewski język rosyjski genetyka mit biologia wody broń analiza interpretacje dokumenty leksyka fałszerstwo złote semantyka POLONISTYKA Hitler Łambinowice komiks wieś etniczność polski Grodków rasa ołtarz katedra Mikołów etymologia globalizacja ikonografia zawód hobby industrializacja lotnictwo wybory endecja Gleiwitz pocztówka Ślązacy pradzieje AZP Hiszpania Jasna Góra powstanie śląskie święci jaskinia kolekcjonerstwo Kapuściński mieszkalnictwo mowy Świerklaniec zarządzanie kryzysowe patologia Normanowie huta leksykon Słowacki Szczepański frazeologizmy Olkusz Dabrowa Górnicza Księstwo Cieszyńskie okultyzm Śląski Sławków dziennikarz obraz dysfunkcje Ślązaczka przeszłość odpowiedzialność instytucje wysiedlenia dowód Potocki nowy jork literatura polska hitleryzm erotyka ewangelicy powstanie kardynał ruch kapituła Beuthen krytyka literacka zabory wznowienie postępowania architekt militaria duszpasterstwo Piastowie chór metafizyka produkcja ADHD Lewin Brzeski prawoznawstwo gotowanie Habsburgowie jezuici matka 1918 obszar chronionego krajobrazu kreatywność konferencja dzieciństwo

Szukaj

Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym - Robert Netczuk

Tajny współpracownik policji na tle prawnoporównawczym - Robert Netczuk

wyd. Katowice 2006 , stron 289, bibliografia, oprawa miękka matowa, format ok. 17 cm x 24 cm

Nakład : 250 + 50 egz. !

Więcej szczegółów


35,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Przedstawiona problematyka tajnego współpracownika policji została ujęta nie tylko w kontekście analiz dogmatycznych dotyczących aktualnego stanu prawnego, ale także analiz historycznoprawnych oraz prawnoporównawczych. Rozważania autor rozpoczął od omówienia genezy i powstania tajnych służb policyjnych oraz instytucji tajnych współpracowników. Następnie zamieścił rys historyczny wykorzystania tajnych współpracowników przez polskie służby policyjne. Ponieważ ich rozwój zależał od zachodzących zmian ustrojowych, prezentacja dokonana została etapowo: tajni współpracownicy policji w prawie polskim w latach 1918–1944, a następnie w ramach Milicji Obywatelskiej w latach 1944–1990.

Następny rozdział dotyczy pozycji tajnych współpracowników w ustawie o Policji oraz kodeksie postępowania karnego. Kolejne rozdziały zawierają rozważania prawnoporównawcze – uregulowania w prawie polskim oraz w systemie prawnym obowiązującym w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ze szczególnym wskazaniem pozycji tajnego współpracownika policji w angielskim procesie karnym.

Książkę kończą rozważania na temat perspektyw wykorzystania tajnych współpracowników w aspekcie integracji europejskiej (międzynarodowa współpraca europejskich służb policyjnych).

 

Z okładki :

ROBERT NETCZUK jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskie­go, autorem kilku opracowań z zakresu problematyki karno-procesowej i prawa policyjnego. Głównym przedmiotem jego zainteresowań pozostaje problematyka czynności operacyjno-rozpoznawczych Policji. Obszar naukowych zainteresowań Autora obejmuje również zagadnienia związane z wykorzysta­niem wyników niejawnych czynności wykrywczych w postępowaniu karnym oraz problematykę prawnych uwarunkowań współpracy organów ścigania w dziedzinie zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Książka jest uaktualnioną wersją pracy doktorskiej, obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 14 września 2004 roku.

 

Ze wstępu [fragmenty] :

Funkcjonowanie tajnych współpracowników w systemie środków zwalczania przestępczości od dawna budziło sporo kontrowersji. Wątpliwości wywołują za­równo wykorzystywana terminologia, jak i ustalenie dopuszczalnego zakresu prowadzonych działań. Nasilająca się w ostatnich kilku latach tendencja do stworzenia prawnego umocowania dla każdej formy ingerencji organów państwowych w sferę prywat­ności obywateli wywołała wzmożone zainteresowanie doktryny oraz liczne pró­by kompleksowego uregulowania pozycji prawnej osób udzielających niejawne­go wsparcia organom ścigania. Podejmowane działania podyktowane były niewątpliwie słusznym założeniem, iż postępujące w szybkim tempie doskona­lenie metod poufnego gromadzenia informacji o obywatelu musi być jednocze­śnie uzupełniane tworzeniem systemu zabezpieczeń uniemożliwiających bez­zasadną ingerencję w sferę prywatności i swobodę komunikowania się. W większości jednak wypadków formułowane postulaty pozbawione były pod­budowy naukowej w postaci rzetelnej analizy rzeczywistych założeń taktyki posługiwania się poufnymi osobowymi źródłami informacji ...

Porównanie wykorzystywanych w literaturze i praktyce poszczególnych państw odmian niejawnego udzielania pomocy służbom policyjnym skłania do wniosku, iż w języku polskim najbardziej odpowiednie semantycznie jest określenie „tajny współpracownik policji".

Słowem „współpracownik" można objąć każdą formę kooperacji pozytywnej z organami ścigania bez względu na to, czy ogranicza się ona jedynie do przekazywania pozyskanych w sposób bierny informacji, czy też polega na wykonywaniu innych zadań w postaci infiltracji, dezinformacji lub wpływania na sposób realizacji czynu przestępnego. Określenie „tajny" akcentuje, iż jest to osoba działająca w sposób niejawny, a więc nie zdradza faktu powiązania ze strukturami służb kryminalnych oraz rzeczywistych zamiarów swej działalności.

Występujące w nazwie dopełnienie: „policji" wskazuje, iż niniejsze opracowanie obejmuje nie tylko charakterystyką funkcjonowania osobowych źródeł informacji wykorzystywanych obecnie przez policję w Polsce, ale również przez formacje policyjne istniejące na ziemiach polskich w okresie wcześniejszym (Policja Państwowa, Milicja Obywatelska) oraz służby kryminalne organów ścigania innych państw (FBI, Bundeskriminalamt itp.).

Ze względu na fakt, iż jedynym państwem europejskim, które zdecydowało się na wprowadzenie do swojego systemu prawnego całościowej regulacji działań tajnych współpracowników, jest Wielka Brytania, niniejsze opracowanie przedstawia przede wszystkim ewolucję pozycji prawnej
tajnych współpracowników w prawie polskim i brytyjskim.

Ponieważ historia rozwoju polskich służb policyjnych wiąże się z zaistniałymi zmianami ustrojowymi, prezentacja problematyki wykorzystywania tajnych współpracowników na ziemiach polskich dokonana została etapowo, z podziałem na lata: 1918—1944, 1944—1990 oraz po roku 1990.

W przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie istniała ciągłość rozwoju historycznego organów ścigania, analiza pozycji prawnej osobowych źródeł informacji przeprowadzona została z uwzględnieniem podziału na zagadnienia związane z taktyką prowadzenia czynności wykrywczych oraz z zasadami wykorzystania tajnego współpracownika w procesie karnym.

Końcowe rozdziały pracy poświęcone są przedstawieniu sposobu uregulowania osobowych źródeł informacji w wybranych państwach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także unormowaniom funkcjonującym na gruncie prawa międzynarodowego.

Materiał źródłowy, na którym opiera się opracowanie poszczególnych rozdziałów, pochodzi z publikacji o charakterze specjalistycznym, wydawnictw prasowych oraz zbeletryzowanych wspomnień byłych pracowników organów ścigania. Rozdziały poświęcone taktyce prowadzenia czynności wykrywczych przez organy ścigania w latach 1918—1944 oraz 1944—1990 zostały przygoto­wane na podstawie zbiorów Archiwum Akt Nowych oraz Instytutu Pamięci Na­rodowej w Warszawie.

 

SPIS TREŚCI :

Wykaz skrótów

— Akty prawne
— Organy orzekające
— Periodyki
— Inne

Wstęp

Rozdział I

Geneza i powstanie tajnych służb policyjnych oraz instytucji tajnego współpracownika

Rozdział II

Tajni współpracownicy policji w prawie polskim w latach 1918—1944

1. Definicja i podstawy prawne funkcjonowania tajnych współpracowników w przedwojennym procesie wykrywczym
2. Taktyka prowadzenia czynności operacyjnych z udziałem tajnych współpracowników w przedwojennym procesie wykrywczym
3. Wykorzystanie tajnych współpracowników Policji Państwowej w przedwojennym procesie karnym
4. Prowadzenie działalności wykrywczej przez służby kryminalne Policji Państwowej w aspekcie ochrony praw człowieka

Rozdział III

Podstawy prawne i taktyka prowadzenia działalności wykrywczej z wykorzystaniem tajnych współpracowników przez służby kryminalne Milicji Obywatelskiej w latach 1944—1990

1. Podstawy prawne prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez służby kryminalne Milicji Obywatelskiej
2. Definicja tajnego współpracownika oraz taktyka prowadzenia z jego udziałem czynności operacyjno-rozpoznawczych
3. Wykorzystanie informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych z udziałem tajnego współpracownika w procesie karnym.
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze z udziałem tajnego współpracownika a ochrona praw jednostki

Rozdział IV

Pozycja prawna tajnych współpracowników w ustawie o Policji oraz w Kodeksie postępowania karnego

1. Uwagi ogólne
2. Definicja osobowych źródeł informacji i podstawy prawne ich funkcjonowania w polskim systemie prawnym
3. Wykorzystanie procesowe informacji uzyskanych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych z udziałem tajnego współpracownika na tle unormowań ustawy o Policji
4. Wykorzystanie procesowe informacji uzyskanych przez tajnych współpracowników w postępowaniu karnym na gruncie instytucji świadka anonimowego
5. Funkcjonowanie instytucji tajnego współpracownika a dopuszczalny zakres ingerencji w prawa obywatelskie i gwarancje praw jednostki

Rozdział V

Pozycja prawna i metody wykorzystywania tajnych współpracowników w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

1. Definicja poufnych osobowych źródeł informacji w literaturze i ustawodawstwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
2. Pozycja prawna tajnych służb kryminalnych w strukturze policji Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
3. Metody wykorzystywania i kontroli tajnych współpracowników w angielskim procesie wykrywczym
4. Etyka prowadzenia działań wykrywczych z udziałem tajnych współpracowników na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Rozdział VI

Pozycja prawna tajnego współpracownika policji w angielskim procesie karnym

1. Podstawy prawne wykorzystania informacji uzyskanych przez tajnego współpracownika w procesie karnym
2. Przesłanki i zakres utajnienia e-kodeks tożsamości tajnych współpracowników w angielskim procesie karnym
3. Ograniczenia prawne w zakresie dowodowego wykorzystania informacji uzyskanych z udziałem tajnego współpracownika w angielskim procesie karnym
4. Wykorzystanie instytucji tajnego współpracownika w angielskim procesie karnym w świetle wymogów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Rozdział VII

Charakterystyka uregulowań prawnych instytucji tajnych współpracowników na przykładzie służb kryminalnych wybranych państw

Rozdział VIII

Perspektywy wykorzystania tajnych współpracowników w aspekcie integracji europejskiej

1. Podstawy prawne międzynarodowej współpracy europejskich służb policyjnych w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych
2. Uregulowanie instytucji tajnego współpracownika policji w prawie polskim na tle uregulowań prawa europejskiego

Bibliografia

Materiały archiwalne

 

Uwaga : ostatnie egzemplarze z wyczerpanego nakładu, mogą posiadać niewielkie ślady magazynowe !

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj