Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia dzieje zarządzanie szkoła literatura archeologia administracja ekonomia kobieta Niemcy średniowiecze język Żydzi miasto Wrocław media wojna prasa budownictwo społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz wojsko językoznawstwo katalog etnologia Bytom filozofia marketing dziennikarstwo dzieci parafia film wykopaliska geografia Rzym dziecko XIX w. etnografia kolekcja Europa przyroda Rosja grafika komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik ekologia Kraków Czechy Śląsk Cieszyński śmierć nauczyciel ksiądz rozwój wystawa technika przemysł biografia Częstochowa nauka muzyka semen antyk medycyna urbanistyka Łódź terapia tradycja BEZPIECZEŃSTWO Grecja klasztor górnictwo człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy ochrona liturgia sąd reklama ustrój pocztówki Judaica teoria szkolnictwo internet literaturoznawstwo młodzież kult II RP badania teatr choroba Zaolzie poezja Poznań kopalnia zakon region kino turystyka etyka emigracja planowanie antropologia skarby proza rzeźba synagoga krajobraz proces folklor życie PRL Nysa biznes wspomnienia Warszawa Unia Europejska władza transport przestępstwo usługi teologia dziedzictwo telewizja niepełnosprawność II wojna światowa państwo Śląsk Opolski Bóg zdrowie Bizancjum radio przestrzeń miasta Bielsko-Biała pamięć szlachta samorząd las kościoły kulturoznawstwo oświata Sosnowiec dwór wizerunek biskup rysunek przedsiębiorstwo samorząd terytorialny cystersi praca nauczanie gospodarka dydaktyka gender Konstytucja plastyka uczeń prawosławie przestępczość finanse tożsamość Litwa kultura łużycka informacja UE fizyka historia kultury Rudy pałac matematyka Opolszczyzna obóz rozwój przestrzenny logistyka gwara sport naród ciało lwów więzienie język polski sztuka nieprofesjonalna Kaszuby mechanika podróże prawo karne Pszczyna legenda Księstwo Opolskie Chorzów energetyka powieść islam Monachium Świdnica filologia historia sztuki hagiografia książka cenzura ekonomika farmacja rewitalizacja Zagłębie Dąbrowskie pielgrzymka Zabrze dyskurs demografia cesarz słowianie katastrofa język niemiecki granica XIX wiek duchowieństwo środowisko powstania śląskie wiara Białoruś archiwalia technologia Góra Św. Anny resocjalizacja reportaż stara fotografia logika demokracja opieka zwierzęta wolność sentencje XX wiek projekt kryminalistyka Francja Strzelce Opolskie rynek procesy barok gazeta slawistyka integracja narodowość księga regionalizm inzynieria Wielkopolska stres fotografia artystyczna Odra Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria artysta kartografia USA Cesarstwo Rzymskie sanacja okupacja łacina Będzin sanktuarium kolej protestantyzm hutnictwo energia Żyd pomoc społeczna polszczyzna modernizm geologia cesarstwo diecezja historiografia Galicja dom Ameryka atlas mapa twórczość Gombrowicz miłość neolit metalurgia Rej uniwersytet służba informatyka Polacy zamek projektowanie Jan tekst handel 1939 powstania Prezydent inwestycje zachowanie Gdańsk fauna przemoc przedszkole materiałoznawstwo inżynieria materiałowa Prusy Słowacja dramat Chorwacja apteka Nietzsche kronika język angielski strategie Włochy Wilno bank rzeka firma wywiad kara kryzys wino szkice szczęście antologia Siewierz Rybnik III Rzesza konflikt powódź granice frazeologia terroryzm prawo europejskie pożar XX w. mediacja urbanizacja propaganda Izrael księstwo Anglia metodologia muzealnictwo modelowanie ludzie praktyka komunikowanie konkurencyjność Hegel Krapkowice broń ikona pracownik socjalny osadnictwo esej nazizm konsumpcja flora gimnazjum organizacja W mniejszość myśli jedzenie zabytek Indie konserwacja jubileusz mieszkańcy public relations identyfikacja AZP album industrializacja wielokulturowość kompozytor pradzieje lotnictwo przepisy jaskinia pocztówka kolekcjonerstwo ochrona środowiska system psychologia osobowości Hiszpania klient Jura powstanie śląskie święci transformacja język rosyjski ryzyko Księstwo Raciborskie postępowanie Wittgenstein Polonia dusza osady ryby prawo cywilne 1914 leki karne poradnik ROSYJSKI Chiny więziennictwo Piłsudski produkt epoka brązu Wielka Brytania kształcenie pamiętnik postępowanie administracyjne metropolia psychika problematyka król woda kalendarz przesladowania pisarz narkotyki anglistyka plan Niemodlin katolicyzm zwyczaje Matejko pacjent chrześcijaństwo kicz podręcznik gotyk osobowość politologia gmina leczenie autyzm historia literatury monografia symbol papież lęk autonomia grodziska kodeks medioznawstwo prawa człowieka aksjologia Fabian Birkowski biblioteka kapitał mit feminizm Conrad humanizm topografia wody pies analiza leksyka semantyka migracja infrastruktura POLONISTYKA DNA książę Romowie socjalizacja Bydgoszcz psychologia rozwojowa socrealizm Japonia rzecznik kościół katolicki korupcja Kant sacrum katedra złote globalizacja Miłosz Habermas święty Białoszewski Ruda Śląska genetyka komiks Hitler biologia interpretacje dokumenty fałszerstwo Ślązacy Jasna Góra franciszkanie Mikołów hobby Łambinowice 1921 żegluga ikonografia zawód endecja rasa hermeneutyka pogrzeb Gleiwitz wieś etniczność polski wybory Grodków dyplomacja Italia etymologia ołtarz obraz Kłodzko prawo handlowe zamiast strój ludowy Śląski Rejencja opolska Siemianowice Śląskie Kujawy hydrotechnika botanika Przewodnik świat edukacja regionalna przeszłość odpowiedzialność nowy jork Beskidy literatura francuska kapituła Różewicz świadomość powstanie kardynał konflikty chór 1945 huta Szczepański farmakopea zabory Krzysztoń źródła duszpasterstwo Świerklaniec Ruś Piastowie zarządzanie kryzysowe Dabrowa Górnicza Habsburgowie aktywność zielnik Herbert estetyka Beckett wierzenia instytucje konferencja

Szukaj

Zarządzanie redakcją prasową - Michał Kaczmarczyk, Dagmara Szastak-Zięba

Zarządzanie redakcją prasową - Michał Kaczmarczyk, Dagmara Szastak-Zięba

wyd. 2009 r., stron 221, liczne ilustracje (fot. i ryc.), przypisy, bibliografia, miękka oprawa, format ok. 23,5 cm x 16,5 cm

Więcej szczegółów


20,00 zł

Stan: Towar na wyczerpaniu. Przed zamówieniem sprawdź dostępność wysyłając do nas e-mail !

30 other products in the same category:

WSTĘP

Media stały się częścią gospodarki rynkowej w momencie, w którym - jak zauważył Ryszard Kapuściński - „Ludzie biznesu odkryli, że in­formacja jest produktem rynkowym, a jej rozpowszechnianie i sprzedaż interesem, na którym można zarobić".
Dane dostarczane przez bada­nia marketingowe pozwalają określić jedynie szacunkową, orientacyjną pozycję poszczególnych pism na rynku oraz strukturę ich czytelnictwa. W statystykach przodują potężne koncerny medialne, posiadające wy­sokie zwroty na aktywach.
Zapewnienie rentowności przedsięwzięcia prasowego, obok pokaźnych nakładów finansowych, wymaga także po­głębionej wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu. Jednym z pod­stawowych elementów procesu zarządzania jest analiza ekonomiczna, będąca mechanizmem scalającym proces tworzenia strategii oraz jej realizację. W praktyce jest to najczęściej filozofia ekspansji, oszczędno­ści bądź synergii tytułów. Zagadnienie zarządzania i organizacji pracy redakcji prasowej implikuje więc umieszczenie go w szerszym kontek­ście. Redakcja prasowa jest bowiem jednym z wielu trzonów przedsię­biorstwa prasowo-wydawniczego.
Problem ekonomicznej istoty prasy, jej towarowość oraz uwarunkowania funkcjonowania stanowią zatem punkt wyjścia rozważań teoretycznych niniejszego opracowania.

Praca redakcji prasowej podlega ściśle prawom rynku, co zasadni­czo wymusza konieczność ciągłego dostosowywania się do aktualnych tendencji. Zasady ekonomii obecne są przy podejmowaniu większości decyzji, mają bezpośredni wpływ na formułowanie celów i dokonywanie strategicznych wyborów. W obliczu silnej konkurencji i koncentracji kapitału w środkach masowego przekazu sprawny proces zarządzania, a więc i skuteczne działania marketingowe, służą poszerzeniu kręgu odbiorców lub przynajmniej utrzymaniu się tytułu na rynku.
Niniejsze opracowanie obejmuje szeroko pojęte zagadnienia zarzą­dzania przedsiębiorstwem prasowym. Tematyka ta na polskim gruncie wciąż stanowi obszar słabo empirycznie poznany. Zawarte w pracy roz­ważania stanowią przede wszystkim próbę zebrania i usystematyzowa­nia wiedzy z zakresu zarządzania i organizacji w kontekście polskiej prasy. W publikacji oparto się m.in. na wnioskach płynących z pionierskich, biorąc pod uwagę polski rynek wydawniczy, prac wybitnych znawców przedmiotu: Tadeusza Kowalskiego i Bohdana Junga (Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006), Wan­dy Patrzałek (Elementy marketingu na rynku prasy, Wrocław 2001), Bogusława Nierenberga (Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determi­nanty, systemy, modele, Kraków 2007) i Tomasza Mielczarka (Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006, Warszawa 2007). Przedstawione we wskazanych pracach analizy i teorie zebrano, uporządkowano oraz uzupełniono m.in. egzemplifikacjami pozwalającymi lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące rynkiem mediów.
Publikacja przygotowana została przede wszystkim z myślą o studentach dziennikarstwa uczestniczących w za­jęciach z takich przedmiotów jak ekonomika mediów, zarządzanie me­diami czy organizacja pracy redakcji prasowej.

Przestrzeganie w praktyce zasad ekonomiki oraz zarządzania wydawnictwem prasowym jest kluczem do właściwego i efektywnego prowadzenia poszczególnych inicjatyw prasowych. Warunkuje ich powstanie, rozwój oraz funkcjonowanie w złożonym, konkurencyjnym środowisku. W pracy uwzględniono najistotniejsze mechanizmy, na­rzędzia oraz techniki, jakimi posługują się współcześnie menedżero­wie mediów. Spostrzeżenia merytoryczne poparte zostały przykładami z ostatnich kilku lat, z akcentem na okres 2006-2008.
Istotną część stanowi omówienie m.in. zagadnień dotyczących strategii przedsiębior­stwa, efektywności, jakości oraz użyteczności jako kluczowych katego­rii mogących stanowić o przewadze przedsiębiorstwa nad konkurencją. Publikacja przynosi ponadto charakterystykę zagadnień dotyczących funkcjonowania redakcji prasowej jako części zhierarchizowanej orga­nizacji, w tym kwestie zasad sprawnej organizacji redakcji oraz roli dziennikarza w redakcji - stawiane mu wymagania, zakres obowiązków i strukturę zatrudnienia.
Praca podejmuje także problematykę zagro­żeń prasy w obliczu dokonującej się rewolucji technologicznej (proces cyfryzacji i konwergencji mediów) oraz szans dalszej egzystencji gazety w jej tradycyjnym wydaniu.
Konieczność kompleksowego spojrzenia na pracę redakcji praso­wej wymusiła ujęcie tematu w ramach wielodyscyplinarnych zagad­nień naukowych, jednakże stanowiących zintegrowaną i spójną całość. Opracowanie ma więc charakter synkretyczny. Z jednej strony stano­wi podsumowanie dotychczasowej wiedzy teoretycznej z zakresu pod­staw funkcjonowania prasy i ekonomiki mediów, z drugiej jest próbą adaptacji wiedzy z zakresu zarządzania i marketingu do praktycznej działalności współczesnego polskiego wydawnictwa prasowego.
Obok odwołań do najważniejszych pozycji z literatury przedmiotu oraz prasy branżowej, opracowanie zawiera analizę opartą na własnych spostrze­żeniach oraz obserwacjach procesów zachodzących w obszarze działania mediów drukowanych oraz teoretycznych spekulacjach co do ich przyszłości. Poparciem założeń prowadzących do wniosków teoretycz­nych jest analiza przeszłych oraz aktualnych zjawisk i tendencji na rynku prasowym. Uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania i or­ganizacji redakcji prasowej pozwala z kolei zrozumieć specyfikę zawodu i funkcjonowania dziennikarza w obecnej rzeczywistości.

Michał Kaczmarczyk
Dagmara Szastak-Zięba


SPIS TREŚCI :

WSTĘP

Rozdział 1. POLSKI RYNEK PRASOWY

1.1. Pojęcie rynku prasowego
1.2. Rynek prasowy w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
1.3. Współczesny polski rynek prasowy
1.3.1. Wydawcy na rynku prasowym
1.3.2. Główne tendencje na polskim rynku prasowym

Rozdział 2. UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRASOWEGO

2.1. Uwarunkowania organizacyjno-prawne
2.2. Uwarunkowania ekonomiczne
2.3. Uwarunkowania technologiczne

Rozdział 3. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRASOWYM

3.1. Typy organizacji prasowo-wydawniczych
3.2. Wymiary zarządzania. Cele, procesy i mechanizmy podejmowania decyzji
3.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji prasowo-wydawniczej
3.4. Strategia gazety jako element przewagi rynkowej
3.5. Zarządzanie jakością a kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa i konkretnego tytułu prasowego
3.6. Efektywność. Systemy kontroli

Rozdział 4. STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE REDAKCJI PRASOWEJ

4.1. Podstawy formalne działalności prasowo-wydawniczej
4.2. Struktura redakcji prasowej
4.2.1. Model klasyczny i „newsroomowy” organizacji redakcji
4.2.2. Dziennikarz w redakcji
4.2.3. Partnerzy i współpracownicy redakcji
4.3. Przesłanki sprawnej organizacji pracy redakcji
4.3.1. Podział kompetencji i zakres działań
4.3.2. Planowanie redakcyjne

Rozdział 5. PRZEDSIĘBIORSTWO PRASOWE A OTOCZENIE SPOŁECZNE

5.1. Marketing redakcyjny
5.1.1. Badania rynku
5.1.2. Grupa docelowa
5.1.3. Dodatki i kupony jako narzędzia marketingu prasowego
5.2. Redakcyjne public relations

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS RYCIN I FOTOGRAFII