Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia architektura kościół kultura Opole zabytki Polska polityka socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum policja pedagogika fotografia zarządzanie dzieje administracja ekonomia kobieta szkoła literatura archeologia średniowiecze język Niemcy miasto Żydzi wojna prasa budownictwo Wrocław media społeczeństwo edukacja Gliwice Racibórz starożytność katalog językoznawstwo wojsko etnologia marketing Bytom filozofia dzieci dziennikarstwo wykopaliska film parafia XIX w. dziecko etnografia Rzym przyroda geografia kolekcja Europa rodzina wychowanie Cieszyn słownik ekologia Kraków grafika Rosja komunikacja śmierć nauczyciel ksiądz rozwój wystawa Czechy Śląsk Cieszyński semen antyk technika Częstochowa przemysł biografia nauka muzyka Łódź terapia urbanistyka biblia człowiek plebiscyt Ukraina kresy liturgia ochrona sąd reklama medycyna BEZPIECZEŃSTWO tradycja Grecja górnictwo klasztor kult II RP badania teatr choroba Zaolzie pocztówki poezja ustrój Judaica literaturoznawstwo teoria szkolnictwo młodzież internet antropologia skarby rzeźba synagoga proza krajobraz życie proces folklor biznes wspomnienia PRL Nysa kopalnia Poznań zakon region kino etyka turystyka planowanie telewizja niepełnosprawność państwo radio zdrowie Śląsk Opolski Bizancjum Bóg przestrzeń Unia Europejska Warszawa władza teologia przestępstwo usługi emigracja dziedzictwo kościoły II wojna światowa kulturoznawstwo oświata dwór Sosnowiec cystersi rysunek wizerunek biskup samorząd terytorialny przedsiębiorstwo nauczanie praca miasta Bielsko-Biała pamięć transport szlachta samorząd las UE kultura łużycka Litwa informacja Rudy pałac fizyka historia kultury rozwój przestrzenny matematyka obóz Opolszczyzna logistyka gwara sport naród więzienie ciało dydaktyka lwów gender uczeń Konstytucja plastyka finanse przestępczość prawosławie tożsamość cesarz dyskurs demografia język niemiecki katastrofa słowianie Góra Św. Anny duchowieństwo środowisko technologia wiara Białoruś reportaż archiwalia stara fotografia resocjalizacja opieka logika Księstwo Opolskie mechanika demokracja sztuka nieprofesjonalna Pszczyna podróże energetyka gospodarka język polski Chorzów Kaszuby legenda prawo karne filologia historia sztuki książka powieść islam Monachium Świdnica cenzura hagiografia pielgrzymka Zagłębie Dąbrowskie ekonomika Zabrze rewitalizacja artysta kartografia sanacja Dominikanie Pomorze kulinaria studia miejskie reprint sanktuarium okupacja protestantyzm energia Cesarstwo Rzymskie Będzin pomoc społeczna hutnictwo cesarstwo łacina granica geologia kolej modernizm Ameryka Żyd polszczyzna twórczość historiografia miłość diecezja Galicja dom mapa neolit metalurgia powstania śląskie Jan tekst atlas Gombrowicz informatyka służba Rej zamek projektowanie Polacy uniwersytet Prezydent 1939 handel wolność sentencje procesy kryminalistyka gazeta XX wiek slawistyka integracja projekt Francja regionalizm Wielkopolska Strzelce Opolskie rynek barok inzynieria fotografia artystyczna narodowość stres księga USA wino szkice frazeologia III Rzesza Rybnik terroryzm pożar propaganda Izrael księstwo metodologia granice praktyka XX w. prawo europejskie ikona pracownik socjalny mediacja esej urbanizacja muzealnictwo modelowanie Anglia komunikowanie konkurencyjność XIX wiek broń ludzie Hegel Krapkowice gimnazjum nazizm osadnictwo organizacja myśli W konsumpcja flora konserwacja mieszkańcy identyfikacja mniejszość zabytek inwestycje Indie public relations powstania jedzenie zachowanie jubileusz zwierzęta materiałoznawstwo inżynieria materiałowa fauna Gdańsk przemoc przedszkole strategie Prusy Słowacja język angielski dramat apteka Chorwacja Nietzsche kronika szczęście antologia farmacja Odra wywiad kara Włochy Wilno bank kryzys firma konflikt Siewierz powódź papież gmina pisarz narkotyki Niemodlin autonomia podręcznik pacjent chrześcijaństwo kicz katolicyzm autyzm biblioteka grodziska mit kodeks medioznawstwo osobowość symbol wody prawa człowieka analiza leksyka monografia semantyka POLONISTYKA lęk kapitał książę topografia aksjologia Fabian Birkowski Conrad humanizm DNA migracja feminizm Bydgoszcz psychologia rozwojowa katedra rzecznik globalizacja infrastruktura socrealizm Romowie złote Japonia korupcja Kant sacrum Ruda Śląska Ślązacy kościół katolicki Jasna Góra komiks Hitler Habermas święty Białoszewski socjalizacja Miłosz hermeneutyka pogrzeb genetyka Mikołów dyplomacja fałszerstwo zawód endecja biologia hobby interpretacje dokumenty ikonografia franciszkanie wybory wielokulturowość kompozytor Italia Gleiwitz przepisy Łambinowice pradzieje Grodków rasa AZP album ochrona środowiska wieś etniczność polski etymologia system ołtarz industrializacja jaskinia kolekcjonerstwo klient transformacja lotnictwo psychologia osobowości Księstwo Raciborskie pocztówka Polonia dusza karne Jura Hiszpania poradnik język rosyjski ryzyko powstanie śląskie święci Wittgenstein kształcenie ROSYJSKI postępowanie epoka brązu psychika ryby prawo cywilne 1914 woda Piłsudski anglistyka postępowanie administracyjne produkt zwyczaje Wielka Brytania Chiny przesladowania więziennictwo rzeka gotyk politologia plan pamiętnik kalendarz historia literatury metropolia Matejko problematyka król decyzje jezuici straż miejska architektura zabytkowa Warmia Lewin Brzeski prawoznawstwo rodzicielstwo moda renesans uzbrojenie Kożle mord XVIII w. obszar chronionego krajobrazu styl kapłan strategia współczesność dzieciństwo Ewangelia mitologia leczenie 1919 Tatarzy koncepcje Kaszubi kobiety Olesno studia Mysłowice ciąża opactwo konwencja Bielsko kadra obrzędy wiatr Londyn pragmatyzm linoryt Twardowski buddyzm Huculszczyzna akwaforta planowanie przestrzenne tkanina Derrida KATYŃ czasopisma amerykanistyka Bończyk leksykon Serbia

Szukaj

Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze

Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym. Szkice medioznawcze

pod redakcją Stanisława Michalczyka

wyd. 2006 r., stron 232, przypisy, tab., wykresy, bibliografia, miękka oprawa, format ok. 24,5 cm x 16,5 cm

Więcej szczegółów


15,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

WSTĘP

„Media" i „komunikowanie" to pojęcia coraz częściej używane już nie tylko w kontekście uwarunkowań współczesnego życia społeczeństw, ale też w kon­tekście badań i refleksji nad charakterem współczesnego państwa, demokracji czy też jednostek. Są to w zasadzie fenomeny współczesnego świata, wielu autorów mówi nawet o „fenomenach totalnych", chcąc podkreślić, że przenikają one zarówno jednostki, jak i szersze zbiorowości, konstruują charakter współ­czesnych stosunków społecznych oraz wyznaczają fazy rozwojowe w sensie cywilizacyjnym (społeczeństwo agrarne — społeczeństwo przemysłowe — społeczeństwo informacyjne).
Dzisiaj komunikowanie publiczne jest przede wszystkim komunikowaniem zapośredniczonym, czemu sprzyja rosnąca oferta medialna, rozwój technik i technologii komunikacyjnych oraz rosnąca ilość czasu poświęcona mediom przez ludzi żyjących w społeczeństwach czasu wol­nego, społeczeństwach komunikacyjnych czy medialnych.
Każde z tych okre­śleń wskazuje na inny aspekt przemian i trendów rozwojowych. Nauka o ko­munikowaniu, w której nurcie mieści się prezentowany zbiór artykułów, należy do tzw. późnych dyscyplin naukowych.
Tym niemniej współcześnie rozwija się w szybszym tempie, o czym świadczy, z jednej strony, rosnąca liczba prac na­ukowych na całym świecie, z drugiej zaś, rosnąca liczba ośrodków naukowo-dydaktycznych, w których pracują naukowcy i kształcą się przyszli specjaliści od komunikacji, dziennikarstwa, public relations itd.
Te dziedziny wiedzy znaj­dują się w fazie ciągłego rozwoju, co dla autorów i wydawców stwarza określo­ne wyzwania przejawiające się chociażby w konieczności tworzenia nowych dzieł, teorii, poszukiwania nowych pól badawczych, tworzenia metod oraz określania pojęć i terminów.

Jak już zasygnalizowano, media i komunikowanie (w tym głównie komunikowanie masowe) rozwijają się w ścisłym związku z charakterem społeczeń­stwa i jego polityczną organizacją. Ogólne warunki demokratyczne stanowią niezbędny warunek społecznej drożności komunikacyjnej. Zatem media i ko­munikowanie muszą być zorientowane na demokrację, ale i demokracja musi być zorientowana na współpracę i związek z nośnikami informacji masowej.
Wynika to z logiki procesów społecznych, a zwłaszcza procesów politycznych oraz bezpośrednio z procedur demokratycznych.
Źle poinformowani obywatele nie będą bowiem w stanie uczestniczyć w systemie politycznym, nie mówiąc już o możliwości wywierania realnego wpływu na bieg spraw i podejmowanie decyzji. Media i komunikowanie służą procesom modernizacyjnym, mogą jed­nak też procesy te niweczyć wówczas, gdy stają się zwykłym instrumentem propagandy i środkiem odwracania uwagi od spraw istotnych, żywotnie obcho­dzących społeczeństwo. Ryzyko to staje się coraz bardziej realne w dobie mediatyzacji polityki i tworzenia się „demokracji medialnej" przechodzącej nawet w fazę swoistej „mediokracji". Dyskusje wokół zarysowanych tu problemów nie ustają, a pewnym przyczynkiem do nich jest niniejsza praca zbiorowa.

Zawartość tomu jest odbiciem zainteresowań naukowych poszczególnych autorów, którym pozostawiono swobodę w doborze tematów.
Poszczególne szkice charakteryzują się różnym stopniem szczegółowości. Niektóre są po­święcone problemom bardzo ogólnym (wręcz uniwersalnym), inne zaś dotyczą kwestii bardzo szczegółowych. Wszystkie jednak koncentrują się wokół ogól­nego tematu książki, wnosząc cenny wkład w refleksję nad mediami i komuni­kowaniem.

Tom otwiera szkic J. Mikułowskiego Pomorskiego analizujący istotę i charakter komunikowania jako ważnego zjawiska współczesności i aspektu stosun­ków międzyludzkich. Autor próbuje na nowo spojrzeć na klasyczne modele komunikacyjne w kontekście uwarunkowań rozwoju cywilizacyjnego, wskazu­jąc na nowe tworzące się związki między nadawcą, przekazem a odbiorcą.
Pro­blemy komunikacyjne widziane są tutaj przez pryzmat uwarunkowań historycz­nych, kulturowych i społecznych.
Następują zmiany w tradycyjnym sposobie pojmowania mediów i związanych z nimi dziennikarzy.
W nurcie rozważań teoretycznych mieszczą się także szkice M. Jachimowskiego i Z. Kantyki. Pierwszy z autorów wskazuje na przekształcenia we współ­czesnym dziennikarstwie będące skutkiem zmian społecznych, a przede wszyst­kim technologicznych.
Rewolucja informatyczna i upowszechnianie się nowych mediów rodzą też zmiany w sposobach kształcenia dziennikarzy.
Drugi z auto­rów przybliża czytelnikowi poglądy i dorobek naukowy Waltera Lippmanna, twórcy oryginalnych teorii z dziedziny mediów, komunikowania i dziennikar­stwa (m.in. koncepcji wolności mediów, opinii publicznej, stereotypu). Szkic jest próbą syntezy poglądów i myśli amerykańskiego badacza.

Nurt drugi prezentowanej pozycji zawiera szkice poświęcone analizie uwarunkowań i tendencji we współczesnych mediach i dziennikarstwie (umiędzy­narodowienie, ekonomizacja, profesjonalizacja, relacje z innymi subsystemami, powiązania z literaturą).
Z. Oniszczuk przedstawia stan oraz skutki współcze­snej koncentracji. Kapitał medialny dawno już przekroczył granice państw, stymulując globalizację i wpływając — chcąc, niechcąc — na stosunki we­wnętrzne oraz procesy komunikacyjne.
Śledzenie tego problemu staje się waż­nym zadaniem nie tylko dla polityków, ale też medioznawców. Dla tych ostat­nich nowym wyzwaniem jest badanie związków między mediami (dziennika­rzami) a działalnością public relations (PR). Zagadnieniu temu poświęcił arty­kuł J. Mróz, który rozpatruje „media relations" jako technikę PR opartą na współpracy ze środkami masowego przekazu.
Skutkiem tych związków jest tworzenie się grupy „dwuetatowców" pracujących jednocześnie dla obydwu subsystemów komunikacyjnych.
Cechą charakterystyczną współczesnych sys­temów medialnych jest duża rola w nich mediów lokalnych, co określa z kolei ważność dziennikarstwa lokalnego. M. Gierula — w oparciu o rezultaty badań empirycznych — charakteryzuje środowisko dziennikarzy lokalnych w wymia­rach profesjonalnych, socjologicznych oraz redakcyjno-warsztatowych. D. Krawczyk prezentuje rezultaty badań ankietowych zrealizowanych w środowisku dziennikarzy śląskich. Ich wyniki rzucają sporo światła na kondycję społeczno-psychologiczną środowiska.
M. Piekorz analizuje lingwistyczne aspekty współczesnej prasy, konkretnie zaś przedmiotem jej zainteresowania jest wpływ prasy na poezję.
Współcześni twórcy, jak pokazuje to autorka, adaptują na swój użytek wiele prasowych środków wyrazu, a nawet formy niedziennikarskie (np. ogłoszenia prasowe). F. Szpor przedmiotem swojego zainteresowania uczynił „Biuletyn Informacji Publicznej", którego zadaniem jest udostępnianie obywa­telom informacji publicznej, tzn. informacji o działalności organów władzy publicznej, organów samorządów gospodarczych, podmiotów reprezentujących Skarb Państwa, jednostek państwowych i samorządowych itd. Autor przedsta­wia zadania i cele tej nowej internetowej formy komunikowania się państwa ze społeczeństwem. A. Krawczyk przeanalizowała rolę rzeczników prasowych w procesie komunikacji społecznej urzędów, instytucji publicznych oraz firm komercyjnych. W artykule przedstawia rezultaty badań empirycznych przepro­wadzonych wśród dziennikarzy.
Relacje między nimi a pracownikami public relations są nowym, interesującym i mało poznanym obszarem komunikowania publicznego.
Cenne — z naukowego i dydaktycznego punktu widzenia — jest opracowanie M. Kalczyńskiej, będącej bibliografią zawartości czasopism prasy polskiej wydawanej w Niemczech. Polska prasa w Niemczech ma swoją długo­letnią tradycję, dobrze się zatem stało, że opis jej zawartości stał się przedmiotem zainteresowania polskich medioznawców.

Cztery artykuły w prezentowanej książce dotyczą zagadnień szeroko pojęte­go komunikowania politycznego.
Tę część otwiera artykuł S. Michalczyka ana­lizujący uwarunkowania demokracji medialnej, która wprawdzie jest już pewną rzeczywistością społeczno-polityczną, jednak wymaga stałego obserwowania i doskonalenia. Niesie bowiem z sobą nie tylko wiele szans (np. zwiększenie partycypacji obywatelskiej, kontrola decyzji politycznych), ale również stanowi pewne zagrożenie dla istoty demokracji, a przynajmniej dla jej tradycyjnej for­my. W ostatnich latach przedmiotem zainteresowania badaczy mediów i polito­logów stał się marketing polityczny, szczególnie zaś jego wyborcze wymiary. W tym nurcie mieści się opracowanie M. Mazura, który szczegółowo opisał przebieg debat prezydenckich w USA i Polsce. Debatę rozpatruje jako istotny element strategii marketingowej. Wraz z inwazją nowych mediów elektronicz­nych wzrasta ich rola polityczna.
Nic zatem dziwnego, że coraz częściej są one wykorzystywane w komunikowaniu politycznym. Problemy z tym związane omawia szczegółowo M. Boszczyk, który prześledził pod tym kątem m.in. wi­tryny internetowe, dokonując wielu spostrzeżeń i uogólnień.
W podobnym kie­runku poszła A. Turska, która skupiła się na formach marketingu politycznego w Internecie. Omawia znaczenie tego środka w tym zakresie, opisując głównie sytuację w USA, kraju wyprzedzającym inne pod względem rozwoju demokra­cji elektronicznej.

Niniejszy zbiór, zawierający aktualne i oryginalne opracowania naukowe, powinien w jakiejś mierze przyczynić się do rozszerzenia wiedzy medioznawczej zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Praca adresowana jest do ludzi związanych z mediami (teoretyków i praktyków), pracowników agencji reklamowych, public relations, marketingu oraz do studentów politologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Stanisław Michalczyk


SPIS TREŚCI :

Wstęp

Jerzy Mikułowski Pomorski — Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji

Marek Jachimowski — Dziennikarstwo w społeczeństwie informacyjnym (krótkie wprowadzenie do problemu)

Zbigniew Kantyka — Publiczna rola mediów. Teoria Waltera Lippmanna

Zbigniew Oniszczuk — Międzynarodowa aktywność koncernów medialnych

Janusz Mróz — Media relations, czyli relacje między public relations a mass mediami

Marian Gierula — Dziennikarze współczesnej prasy lokalnej

Dariusz Krawczyk — Dziennikarze śląscy w świetle badań empirycznych. Studium socjologiczno-prasoznawcze

Maria Piekorz — Poezja i prasa

Aleksandra Krawczyk — Rzecznicy prasowi jako element procesu komunikacji społecznej urzędów, instytucji publicznych oraz firm komercyjnych

Stanisław Michalczyk — Demokracja medialna: między wizją a rzeczywistością

Marek Mazur — Telewizyjne debaty prezydenckie na przykładzie USA i Polski

Maciej Boszczyk — Media elektroniczne jako środek komunikowania politycznego

Agnieszka Turska — Marketing polityczny w Internecie

Maria Kalczyńska — Informacje o Polonii i emigracji na łamach prasy polskiej wydawanej w Niemczech. Bibliografia zawartości czasopism na przykładzie wybranych tytułów (1989—2003)

Noty o autorach

Summary

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

Szukaj