Tagi

Śląsk historia Górny Śląsk prawo sztuka religia kościół architektura kultura Opole zabytki polityka Polska socjologia psychologia malarstwo Katowice muzeum pedagogika policja fotografia zarządzanie dzieje literatura administracja ekonomia kobieta szkoła archeologia język Żydzi miasto średniowiecze budownictwo media wojna prasa Wrocław Niemcy społeczeństwo edukacja Gliwice starożytność Racibórz językoznawstwo katalog etnologia marketing Bytom filozofia dziennikarstwo dzieci wojsko parafia film wykopaliska dziecko XIX w. etnografia Rzym Europa kolekcja przyroda geografia Rosja komunikacja rodzina wychowanie Cieszyn słownik grafika ekologia Kraków Śląsk Cieszyński śmierć wystawa nauczyciel ksiądz rozwój nauka muzyka semen antyk przemysł biografia Częstochowa technika Czechy urbanistyka Łódź terapia klasztor człowiek biblia plebiscyt Ukraina kresy górnictwo ochrona reklama medycyna liturgia tradycja Grecja internet BEZPIECZEŃSTWO kult II RP literaturoznawstwo badania młodzież teatr pocztówki choroba Judaica Zaolzie sąd poezja ustrój teoria szkolnictwo biznes region skarby wspomnienia kino turystyka etyka synagoga planowanie antropologia proza krajobraz proces folklor rzeźba PRL Nysa życie Poznań kopalnia zakon przestępstwo usługi Unia Europejska emigracja dziedzictwo telewizja niepełnosprawność teologia państwo Śląsk Opolski Bóg Bizancjum przestrzeń zdrowie radio władza Warszawa szlachta nauczanie samorząd las rysunek kulturoznawstwo oświata kościoły Bielsko-Biała Sosnowiec dwór wizerunek biskup II wojna światowa przedsiębiorstwo miasta samorząd terytorialny praca pamięć cystersi transport więzienie prawosławie dydaktyka tożsamość przestępczość Litwa uczeń finanse historia kultury matematyka informacja Opolszczyzna fizyka obóz plastyka UE logistyka gwara sport naród ciało Rudy pałac lwów gender rozwój przestrzenny Konstytucja kultura łużycka hagiografia energetyka cenzura opieka Księstwo Opolskie ekonomika rewitalizacja filologia książka historia sztuki dyskurs reportaż demografia słowianie katastrofa pielgrzymka sztuka nieprofesjonalna Pszczyna Chorzów duchowieństwo Zabrze środowisko język niemiecki cesarz wiara Białoruś archiwalia resocjalizacja logika technologia demokracja Zagłębie Dąbrowskie gospodarka język polski stara fotografia Kaszuby podróże prawo karne legenda Góra Św. Anny powieść islam Monachium mechanika Świdnica Francja Strzelce Opolskie rynek barok sentencje Prezydent kryminalistyka narodowość księga wolność Dominikanie Pomorze studia miejskie reprint kulinaria neolit inzynieria gazeta stres procesy zamek slawistyka integracja łacina Wielkopolska kolej regionalizm kartografia Żyd polszczyzna modernizm Cesarstwo Rzymskie diecezja historiografia Galicja hutnictwo dom USA powstania śląskie geologia atlas mapa sanacja Gombrowicz energia sanktuarium protestantyzm Rej uniwersytet pomoc społeczna Polacy cesarstwo handel metalurgia fotografia artystyczna służba Ameryka informatyka twórczość projektowanie miłość 1939 artysta XX wiek tekst Jan projekt Będzin dramat mieszkańcy identyfikacja Chorwacja konserwacja materiałoznawstwo apteka inżynieria materiałowa Nietzsche kronika muzealnictwo inwestycje Włochy farmacja komunikowanie Wilno bank firma język angielski nazizm wino szkice Rybnik kara strategie kryzys granice prawo europejskie XX w. powstania III Rzesza mediacja urbanizacja XIX wiek Anglia szczęście antologia okupacja zachowanie ludzie Hegel Krapkowice pożar powódź konflikt osadnictwo frazeologia konsumpcja modelowanie flora konkurencyjność metodologia mniejszość propaganda Izrael księstwo praktyka jedzenie zabytek Indie jubileusz ikona Odra pracownik socjalny esej W zwierzęta Siewierz Gdańsk gimnazjum fauna public relations przemoc organizacja przedszkole Prusy myśli Słowacja dyplomacja hermeneutyka pogrzeb postępowanie Wittgenstein ryby prawo cywilne 1914 wielokulturowość kompozytor Chiny więziennictwo Jura psychologia rozwojowa produkt przepisy Wielka Brytania ochrona środowiska język rosyjski ryzyko pamiętnik rzecznik metropolia problematyka król kalendarz system pisarz narkotyki Niemodlin ROSYJSKI transformacja katolicyzm klient Ruda Śląska pacjent chrześcijaństwo kicz komiks Polonia dusza Hitler osobowość Księstwo Raciborskie monografia symbol karne plan lęk poradnik Mikołów aksjologia ikonografia zawód Fabian Birkowski hobby Gleiwitz kształcenie feminizm wybory Conrad humanizm woda psychika kodeks infrastruktura anglistyka pradzieje AZP Romowie terroryzm zwyczaje socrealizm kolekcjonerstwo Japonia kapitał gotyk jaskinia politologia kościół katolicki korupcja topografia Kant historia literatury sacrum autonomia DNA granica papież migracja psychologia osobowości biblioteka Miłosz Bydgoszcz Habermas święty Białoszewski genetyka mit analiza biologia leksyka broń interpretacje dokumenty fałszerstwo wody złote semantyka POLONISTYKA franciszkanie Piłsudski Łambinowice epoka brązu rasa wieś etniczność postępowanie administracyjne polski Grodków rzeka etymologia katedra socjalizacja ołtarz przesladowania industrializacja globalizacja Matejko lotnictwo endecja Italia pocztówka podręcznik gmina autyzm Ślązacy album Jasna Góra Hiszpania grodziska medioznawstwo powstanie śląskie święci prawa człowieka akwaforta mowy mieszkalnictwo linoryt patologia Kapuściński Normanowie Słowacki konflikty frazeologizmy 1945 Olkusz Szczepański czasopisma Księstwo Cieszyńskie Śląski Ślązaczka biogram praca socjalna okultyzm obraz dziennikarz architektura drewniana nowy jork wysiedlenia instytucje Potocki rzemiosło Żywiec przeszłość odpowiedzialność powstanie arcydzieła kardynał erotyka kapituła ewangelicy zbrodnia informacja publiczna ADHD produkcja duszpasterstwo Piastowie chór kodeks postępowania administracy podróż militaria metafizyka zabory Lewin Brzeski prawoznawstwo Habsburgowie gotowanie jezuici konferencja obszar chronionego krajobrazu

Szukaj

Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej - GRZEGORZ ODOJ

Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej - GRZEGORZ ODOJ

wyd. Katowice 2007, stron 255, bibliogr., tab., mapa, fot. barwne, oprawa miękka z zakładkami foliowana, format ok. 15 cm x 20,5 cm

Nakład : 220 + 50 egz. !

Więcej szczegółów


23,00 zł

1 dostępny

Ostatnie egzemplarze!

30 other products in the same category:

Z notatki wydawniczej :

Głównym tematem pracy Grzegorza Odoja jest tożsamość kulturowa, której Autor poszukuje na obszarze dotąd niezbyt eksploatowanym – w obrębie społeczności małomiasteczkowych.

Praca podzielona jest na następujące rozdziały:
1. Tożsamość kulturowa i społeczność lokalna jako problemy badawcze,
2. Historia i współczesność Sławkowa,
3. System przekazu kultury,
4. Uwarunkowania identyfikacji mieszkańców z miastem,
5. Wymiary tożsamości kulturowej społeczności małego miasta.


Z recenzji prof. zw. dr hab. Anny Szyfer :

Głównym nurtem niniejszej pracy jest tożsamość kulturowa. Jest to obecnie bardzo aktualna proble­matyka badawcza. A pojęcie tożsa­mości z licznymi przymiotnikami ją dookreślającymi, jak: narodowa, et­niczna czy właśnie kulturowa, stano­wi przedmiot zainteresowań wielu badaczy i jest treścią licznych prac. Doktor Grzegorz Odoj poszukuje jej jednak na obszarze niezbyt dotąd „eksploatowanym" - w społeczno­ściach małomiasteczkowych. Przyjmując, że małe miasta [...] stanowią charakterystyczną spo­łeczność lokalną, z wielu jej cecha­mi i funkcjami zbieżnymi ze spo­łecznościami wiejskimi, pokazuje, jak kształtuje się więź mieszkańców i ich identyfikacja z miejscem za­mieszkania. Na podstawie analizy materiału empirycznego wyodrębnia główne czynniki kształtujące cha­rakterystyczną dla takich typów społeczności lokalnej tożsamość kulturową. Ważne jest również, że sięgając do historii, rekonstruuje zmitologizowany obraz badanego miasteczka, przechowywany i prze­kazywany przez mieszkańców.

 

Z Wprowadzenia :

W polskim krajobrazie szczególne miejsce zajmują małe miasteczka. Ich mieszkańcy wywodzący się z rodów rzemieśl­niczych i handlowo-kupieckich,
powiązanych ze sobą wielo­pokoleniową współpracą i współistnieniem, systemem warto­ści, obyczajowością, do dziś zachowali znamiona społeczności ceniącej sobie własną tradycję i miejscową swojskość.

Miasteczko — forma niewielkiej społeczności lokalnej o sil­nej świadomości tożsamości społecznej i kulturowej wyraża­jącej się poczuciem więzi wewnętrznej, przywiązaniem do miejsca pochodzenia, swoistą formą życia społecznego i kul­turalnego — jest niemal zupełnie pomijane w badaniach pol­skich etnologów.

Zasadniczy dorobek naukowy w zakresie badań nad małym miastem — niezbyt zresztą obszerny — to głównie prace socjologów, demografów, geografów, historyków i urbanistów. Przyczyn słabszego zainteresowania etnologów społecznościami małomiasteczkowymi należy upatrywać przede wszystkim w funkcjonującym jeszcze do niedawna stanowisku klasycznej etnografii, dla której tradycyjnym wątkiem zainteresowań badawczych była kultura rolniczej społeczności wiejskiej. Tymczasem stosunkowo niewielki rozmiar, złożona struktura i skomplikowana nieraz sieć małych grup społecznych (rodzinnych, sąsiedzkich, zawodowych i in.), zagęszczenie ludności, intensyfikujące specyficzne rodzaje społecznych interakcji, koncentracja rozmaitych funkcji związanych z miejską organizacją i stylem życia to tylko niektóre przesłanki wzmacniające atrakcyjność społeczności małomiasteczkowych jako swoistego laboratorium badań etnologicznych.

Ponadto coraz większy odsetek ludności zamieszkuje w miastach lub w strefach zurbanizowanych a ekspansja kulturowa miejskiego stylu życia już od dawna jest zjawiskiem typowym. Wprawdzie systematycznie wzrasta liczba mieszkańców wielkich miast, niemniej niekwestionowany pozostaje fakt, iż znacznie większa liczba ludności zamieszkuje nadal miasta małe. Poza tym to one właśnie są często etapem w procesie przechodzenia ludności z siedzib wiejskich do wielkomiejskich. Wydaje się więc nad wyraz uzasadnione retoryczne pytanie Anny Kuczyńskiej-Skrzypek „Skoro dominującym środowiskiem życia współczesnego człowieka jest miasto — czy ma ono w dalszym ciągu pozostawać na marginesie zainteresowań etnografii konsekwentnie zwróconej w kierunku wsi, która mu się nawykowo przeciwstawia ?

I choć od początku lat siedemdziesiątych XX wieku szeroko rozumiana problematyka małych miast znalazła się w kręgu zainteresowań i podejmowanych prac badawczych Zakładu Badań nad Współczesnością Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie, kierowanych przez prof. Annę Szyfer, to jednak etnologiczna refleksja o polskim miasteczku opiera się w głównej mierze na dorobku innych nauk społecznych — zwłaszcza socjologii. Dlatego też wiedza o tym ze wszech miar interesującym układzie lokalnej społeczności jest tylko wiedzą fragmentaryczną, wymagającą nadal wnikli­wych, systematycznych badań empirycznych i uściśleń teore­tycznych. Wciąż pozostaje jeszcze wiele zagadnień mało zba­danych lub całkowicie pomijanych w badaniach. Brak jest opracowań specjalnie ukierunkowanych na problemy zacho­wań i interakcji, choć problemy te ubocznie występują w nie­których opracowaniach. W dużym stopniu zapoznane zostały aspekty świadomościowe w funkcjonowaniu miasta jako zbio­rowości społecznej.

Nie podjęto dotychczas wnikliwych badań zjawiska tożsamości kulturowej i identyfikacji lokalnej wśród mieszkańców konkretnych małych miast, choć na podstawie pobieżnego nawet przeglądu literatury socjologicznej i etnologicznej, w różnym stopniu dotyczącej tematyki tożsamości społeczno-kulturowej i identyfikacji można dojść do wniosku, że odznacza się ona obfitością przemyśleń teoretycznych i ana­liz pojęciowych przy niewspółmiernie mniejszej liczbie pogłę­bionych badań empirycznych, zwłaszcza w małych grupach lo­kalnych.

A przecież badania prowadzone w odniesieniu do nie­zbyt wielkiej społeczności, umożliwiając ogarnięcie całości problemów w niej zachodzących, pozwalają w sposób bardziej precyzyjny i konsekwentny wyjaśniać tworzenie się grup spo­łecznych, ich trwanie, dynamikę rozwoju oraz spójność. Ma to nadzwyczaj istotne znaczenie dla formułowanych później szerszych generalizacji teoretycznych. Względna izolacja przestrzenna i bliskość kontaktów społecznych mieszkańców małych miast stwarzają przy tym warunki do weryfikowania dotychczasowych hipotez.

Badania w Sławkowie podjęto w celu opracowania mono­grafii problemowej tej miejscowości, tzn. takiego opisu, w którym zjawisko tożsamości kulturowej uznane zostało za znamienne i ważne dla badanej zbiorowości, zagadnienie zaś tożsamości kulturowej społeczności małego miasta za zagad­nienie kluczowe.

Z perspektywy tego właśnie zagadnienia, wy­suniętego na czoło zainteresowań badawczych, dokonano charakterystyki różnych stron życia społeczności, a mianowicie tych „które pełnią w monografii niejako rolę tła centralnego problemu"...

 

SPIS TREŚCI :

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy

Tożsamość kulturowa i społeczność lokalna jako problemy badawcze

Rozdział drugi

Historia i współczesność Sławkowa

— Położenie geograficzne i charakterystyka miasta
— Zarys dziejów miasta do 1945 roku
— Sławków po II wojnie światowej

Rozdział trzeci

System przekazu kultury

— Kontakty wewnątrzspołeczne i ich specyfika
— Rola instytucji kulturalnych i oddziaływanie kultury masowej

Rozdział czwarty

Uwarunkowania identyfikacji mieszkańców z miastem

— Środowisko zamieszkania w doświadczeniu sławkowian — poczucie społecznej satysfakcji i frustracji
—— Opinie na temat sytuacji socjalnej i ekonomicznej w mieście
—— Ocena stanu i wyposażenia miasta w urządzenia komunalne i socjalne
—— Estetyka i porządek
—— Poczucie bezpieczeństwa
—— Aktywność społeczna — postawy i działania na rzecz miasta
— Tendencje migracyjne i poczucie stabilizacji

Rozdział piąty

Wymiary tożsamości kulturowej społeczności małego miasta

— Doświadczanie i waloryzowanie przestrzeni miejskiej
—— Struktura przestrzeni małego miasta
—— Symboliczny wymiar miejskiej przestrzeni
—— Podział miasta w społecznej świadomości — poczucie miejskości
—— Obiekty znaczące
— Lokalna tradycja historyczna w świadomości społecznej
—— Tradycje „początku"
—— Chlubna przeszłość
—— Historia „żywa"
— Poczucie odrębności i świadomość wspólnoty
—— Wizerunek własny mieszkańców Sławkowa
—— Stosunek do obcych
—— Przezwiska i uprzedzenia

Podsumowanie

Bibliografia
— Materiały źródłowe

Summary
Zusammenfassung